Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (výběrová řízení)

 

Obchodní společnost CV Machining s.r.o., sídlem Zlín, Vavrečkova 5333, PSČ: 760 01, IČ: 276 96 057, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 52535 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ust. čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), uchazeče o zaměstnání o zpracování jeho osobních údajů, ke kterému dochází ze strany Správce v souvislosti s účastí uchazeče ve výběrovém řízení na pracovní místo nebo zájmem uchazeče o pracovní místo u Správce.

 

  1. Vymezení osobních údajů

Správce bude zpracovávat striktně osobní údaje odpovídající stanoveným účelům jejich zpracování. Jedná se identifikační údaje uvedené v životopise, případně dalších předaných dokumentech (doklad o vzdělání, motivační dopis atd.), uvedené uchazečem o zaměstnání ve vyplněném kontaktním formuláři, osobním dotazníku nebo i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. Veškeré údaje týkající se předchozí práce, dovedností, znalostí (kvalifikace), potažmo předpokladů k výkonu budoucí práce u Správce.

 

  1. Účel a doba zpracování

Shora uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou Správcem zpracovávány k následujícím účelům:

a) výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (uzavření pracovněprávního vztahu)

Pro výběr vhodného zaměstnance a následné uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnost je nezbytné zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání zapojených do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení s uchazečem o zaměstnání.

b) ochrana oprávněných zájmů Správce

V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce. Toto zpracování se tak týká zejména případů, kdy se Správce bude domnívat, že zde hrozí riziko sporu s (neúspěšným) uchazečem o zaměstnání o důvodech jeho nepřijetí, případně pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností v případě kontroly vedené ze strany inspektorátu práce (případně dalších kontrolních orgánů). S ohledem tento účel budou osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchovávány po dobu, kdy bude hrozit možný spor s uchazečem o zaměstnání, respektive kdy je možné postihnout Správce ze strany kontrolních orgánů, tedy obecně až po dobu 3 roků od skončení výběrového řízení.

 

  1. Způsob zpracování a ochrany údajů

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou získávány přímo od uchazeče o zaměstnání, zejména prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře, zasláním životopisu, motivačního dopisu apod., případně osobním poskytnutím ze strany uchazeče o zaměstnání v průběhu výběrového řízení.

 

  1. Předávání osobních údajů

 Správce nepředpokládá předávání či zpřístupnění osobní údajů třetím osobám, zejména ne do třetích států mimo EU. Nelze však vyloučit předání osobních údajů partnerům a poradcům Správce (např. právníkům, auditorům), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem Správce. Současně může být povinné zpřístupnění zejména státním orgánům a dalším institucím.

 

  1. Práva uchazeče o zaměstnání

 Uchazeč o zaměstnání bere na vědomí, že má právo požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále má právo požádat o výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů, a to vše za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech (čl. 15 až 21 GDPR). Za účelem uplatnění svých práv může uchazeč o zaměstnání kontaktovat Správce emailem – petra.martinkova@viva.cz.

Při zpracování bude Správce dodržovat veškeré bezpečností zásady ochrany pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Správce nebude osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než je zde vymezen. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se uchazeč může obrátit na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů.