Název programu:
Výzva I. Programu Digitální podnik – Technologie 4.0

Název projektu:
CV Machining: 5-osé pracoviště s autonomní komunikací a AI plánováním

Číslo:
CZ.01.01.02/01/23_039/0003767

Období:
03/2024 – 06/2026

Předmětem projektu je pořízení nových technologických zařízení a vybavení za účelem digitální transformace společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu:
Zaměstnanost plus, výzva: 03_23_047

Název projektu:
CV Machining: Podnikové vzdělávání

Číslo:
CZ.03.01.03/00/23_047/0003068

Období:
1. 3. 2024 - 28. 2. 2026 (24 měsíců)

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu:
Název programu: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Název projektu:
CV Machining: Přihlášky vynálezu

Číslo:
CZ.01.01.01/05/22_004/0003510

Období:
02/2023 – 08/2025

Přihláška vynálezu – Vozík pro přepravu handicapovaných osob, vč. PCT přihlášky;
Přihláška vynálezu – Sestava a způsob pro transport vozíku pro přepravu handicapovaných osob, vč. PCT přihlášky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu:
Program TREND

Název projektu:
PORT

Číslo:
FW06010587

Období:
01/2023 – 12/2025

Hlavním cílem projektu je vývoj inovativního polohovatelného elektrického vozíku. Kromě splnění všech potřebných parametrů, které předepisují normy a současné trendy konkurenčních produktů, navíc nabídne další možnosti rozšiřující samostatnou mobilitu uživatelů.

Projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

Název programu:
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Název projektu:
CV Machining: Registrace užitného vzoru

Číslo:
CZ.01.01.01/05/22_004/0000412

Období:
01/2023 – 03/2023

Cílem projektu je registrace užitného vzoru – Systém pro monitorování tlaku a invalidní vozík zahrnující tento systém.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu:
Národní plán obnovy – Digitální podnik – 1. výzva

Název projektu:
Univerzální pracoviště s rozšířenou SW přípravou

Číslo:
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005801

Období:
10/2022 – 06/2024

Jedním z cílů digitalizace je zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Zavedení digitalizace má za cíl eliminaci slabých míst, což povede ke zlepšení sledování procesu výroby, růstu kapacit, zlepšení kvality výroby a tím i růstu tržeb společnosti.

Projekt je financován Evropskou unií Next Generation EU.

Název programu:
PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ – VÝZVA II Poradenské služby pro MSP

Název projektu:
Poradenství firmy VIVA CV II

Číslo:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026454

Období:
1. 9. 2021 – 31. 5. 2023

V rámci projektu budou realizovány poradenské služby v oblasti HR a personálních procesů, a to za účelem zlepšení stavu personalistiky ve firmě, a zároveň budou procesy nastaveny pro připravované rozšiřování firmy a plánovaný růst počtu zaměstnanců.

Název programu:
Aplikace, výzva IX., OP PIK

Název projektu:
Automatizované určení opotřebení obráběcích nástrojů při proměnlivých procesních podmínkách

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026730

Období:
08/2021–05/2023

Projekt je zaměřen na vytvoření technologie automatického monitoringu řezného procesu pro určení kritického opotřebení řezných (vrtacích a závitovacích) nástrojů nepřímou metodou, na základě využití interních dat z řídicího systému (ŘS) stroje s podporou strojového učení.

Účastníky projektu jsou CV Machining s.r.o. a RCMT ČVUT Praha.

Název programu:
Aplikace, výzva IX., OP PIK

Název projektu:
PORT

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026830

Období:
08/2021–05/2023

Hlavním cílem projektu je zvýšení mobility lidí se zdravotním postižením, nebo omezenou mobilitou, prostřednictvím realizace inovativního polohovatelného elektrického vozíku.

Účastníky projektu jsou CV Machining s.r.o., Strojírenské inovační centrum s.r.o. a VIVA Automotive a.s.

Název programu:
Aplikace, výzva VIII., OP PIK

Název projektu:
Monitoring tlaku sedacího systému ortopedického vozíku

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430

Období:
12/2020–05/2023

Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku, způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, zabraňující vzniku otlaku s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost.

Bude využito nových materiálů senzitivních na tlak, které budou všity do povlaku sedacího či opěrného systému, nebo aplikovány do jejich pevné části. Vyhodnocovací jednotka bude měřit míru zatížení a upozorňovat na překročení mezních hodnot. Data bude možno vyhodnocovat v SW aplikaci.

Název programu:
Aplikace, výzva VIII., OP PIK

Název projektu:
Robotizované kamerové pracoviště pro měření a kontrolu tvarových vad výkovků a obrobků s využitím umělé inteligence

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023805

Období:
11/2020–05/2023

Cílem projektu je zvládnout problematiku měření zápustkových výkovků a obrobků pomocí kamerových systémů. Vyvíjíme aplikaci moderních metod umělé inteligence pro obecné efektivní využití v průmyslové výrobě tak, aby prostřednictvím této platformy bylo možno kontrolovat další výkovky a obráběné dílce, zejména pro jejich hromadné uplatnění v Automotive.

Předpokládanými výsledky tohoto projektu budou:

 • prototyp robotického pracoviště pro optickou kontrolu povrchových vad výkovků a obrobených výkovků s využitím nových technologií v oblasti kamerové kontroly a dalších trendů současného průmyslu s cílem úplné automatizace výrobní linky. Pracoviště bude zahrnovat robotiku, kamerový systém optické kontroly i napojení na výrobní informační systém
 • laboratorní testovací pracoviště pro kontrolu vad výkovků jako funkční vzorek
 • automatická optická kontrola vad výkovků jako užitný vzor.

Název programu:
Aplikace, výzva VIII., OP PIK

Název projektu:
Kovárna 21. století

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023672

Období:
10/2020–05/2023

Projekt je zaměřen na rozvoj zápustkového kování a obrábění pomocí zavádění prvků průmyslu 4.0 a dalších nových technologií s co nejefektivnějším použitím materiálů, nástrojů a lidské síly. Projekt se zaměřuje na následující tematické oblasti:

 • navařování zápustek,
 • snižování spotřeby hutního materiálu,
 • děrování přesných tvarových otvorů děrování za tepla při kování,
 • návrh alternativní technologie tepelného zpracování ocelových výkovků za využití zbytkového tepla,
 • ergonomie pracoviště,
 • kamery a virtuální realita,
 • monitoring a digitalizace výrobních pracovišť a sběru dat.

Název programu:
Inovační voucher, výzva VI., OP PIK

Název projektu:
Automatizované korekce pro obráběcí nástroje na základě 3D měření v robotické lince

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023124

Období:
07/2020–05/2021

Cílem projektu, spolufinancovaného z EU, je aplikace, řešící online zpracování a vyhodnocování výsledků automatizovaného měření na 3D měřící stanici. Aplikace bude v rámci řízení plně robotizované výrobní linky rovněž schopna generovat odpovídající požadavek ke korekci obráběcího nástroje.

Účastníky projektu jsou CV Machining s.r.o. a UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky.

Název programu:
EIT Manufacturing, Digital Transformation in RIS, call ♯1

Název projektu:
Analýza kompatibility ERP a PDM pro přizpůsobení a implementaci systému „Digital Workplace“

Číslo:
EIT DigTrafoRis ESR-DTR-OC1-04 VIVA CV

Období:
07/2020–10/2020

Cílem projektu, financovaného z EU, je analyzovat projekt Digitalizace sběru dat ve CV Machining s.r.o. a navrhnout řešení pro business procesy, doporučit nároky na infrastrukturu a definovat parametry propojení mezi systémem, zajišťujícím digitalizaci a kooperujícími systémy – ERP, PDM, Monitoring strojů.

Název programu:
Inovační voucher, výzva IV., OP PIK

Název projektu:
Stanovení opotřebení nástroje sledováním specifických provozních parametrů stroje

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022351

Období:
06/2020–06/2021

Cílem projektu, spolufinancovaného z EU je určit, zda je možné na základě dat získaných během sériové výroby z řídicího systému stroje automaticky hodnotit opotřebení nástrojů při vrtací a závitovací operaci. Dílčími kroky budou úprava a implementace aplikace pro synchronizovaný sběr dat během sériové výroby na stroji zákazníka, sběr dat z výroby a vyhodnocení trendů v jednotlivých datových kanálech. Výstupem bude korelace zjištěných trendů s reálným vývojem stavu opotřebení nástrojů fyzicky měřeným během jedné směny a doporučení firmě pro další postup směrem k trvalému provoznímu řešení monitoringu opotřebení nástrojů.

Účastníky projektu jsou CV Machining s.r.o. a ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, pracoviště Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii.

Název programu:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – OP Zaměstnanost

Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců firmy CV Machining s.r.o.

Číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012908

Období:
03/2020–02/2022

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Společnost CV Machining s.r.o. realizuje projekty výzkumu a vývoje, z tohoto důvodu využívá možnosti uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle ustanovení § 34a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Název programu:
Potenciál výzva VI., OP PIK

Název projektu:
VIVA CV Digital Industry 4.0

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019563

Období:
12/2019–12/2022

Cílem projektu, spolufinancovaného z EU, je rozšíření stávajících kapacit na výzkum a vývoj pro realizaci vývojových a inovačních aktivit. Klíčovými úkoly projektu jsou zavedení digitalizace sběru vybraných výrobních dat, pilotní fáze pro nasazení hlubokého monitoringu vybraných výrobních zařízení a vytvoření souvisejících podmínek v PLM užívaném systému. Dále se v tomto projektu věnujeme automatizaci a robotizaci výrobních linek nad úrovní běžné strojové manipulace, tzn. například využívání kamerových systémů pro rozdílné aplikace nebo robotizované balení obrobků do specifických zákaznických obalů. Projekt navazuje na „Vývojové centrum CV Machining s.r.o.“.

V rámci projektu byla nakoupena níže uvedená výzkumně vývojová infrastruktura. V případě zájmu o její využití pro účely VaV kontaktujte Ing. Martina Kulendu (e-mail: martin.kulenda@viva.cz).

Přehled zařízení:

Robotizované pracoviště pro ochlazování, kamerovou kontrolu a balení ocelových obrobků

Zakládací palety pro různé typy obrobků

3D kamerový systém s funkcí Bin Picking

Průmyslový robot IRB – ABB

Robotická buňka s oplocením a bezpečnostními prvky pro manipulaci s výkovky s funkcí Bin Picking

Hardware pro digitalizaci sběru dat a monitoring strojů

Systém pro monitoring strojů (Siemens Analyse)

Digitální pracoviště na platformě ThingWorx (Digitalizaci sběru dat)

CAM – NX (licence)

PLM – Teamcenter (licence)

Customizace PLM systému Teamcenter (Živá data)

Rozšíření SQL pro systém digitalizace

Příprava NC systému strojů pro sběr dat životností Fanuc a Okuma

Název programu:
Poradenství – Výzva I - Poradenské služby pro MSP - OP PIK

Název projektu:
Poradenství firmy CV Machining s.r.o.

Číslo:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019389

Období:
12/2019–12/2020

Cílem projektu je realizace poradenských služeb v oblasti IT poradenství, digitalizace, firemních procesů, automatizace a robotizace, a to za účelem realizace definovaných nápravných opatření či doporučení.

Název programu:
Potenciál, výzva V., OP PIK

Název projektu:
Vývojové centrum CV Machining s.r.o.

Číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015992

Období:
01/2019–06/2021

Cílem projektu, spolufinancovaného z EU, je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje pro realizaci vývojových a inovačních aktivit. Úkolem je vývoj progresivních technologií, zejména se zaměřením na robotizaci a automatizaci činností. Naše zaměření směřuje k plně automatizovaným výrobním celkům s automatizovanými kamerovými nebo dotykovými inspekcemi se zcela robotizovanou manipulací i apretací obrobků.

V rámci projektu byla nakoupena níže uvedená výzkumně vývojová infrastruktura. V případě zájmu o její využití pro účely VaV kontaktujte Ing. Martina Kulendu (e-mail: martin.kulenda@viva.cz).

Přehled zařízení:

3D měřicí zařízení – Zeiss Duramax

Zařízení na seřizování obráběcích nástrojů – Zoller Venturion 450

Robotizované apretační pracoviště – Blumenbecker Prag

Robotizované apretační pracoviště – Balák stroje Tišnov

Průmyslové roboty IRB – ABB

Mobilní a do robotické linky integrovaný laser – Leonardo Technology

CAD-CAM – NX

PLM – Teamcenter (licence)

Zásobníky polotovarů – Ronix Tech

Dopravník polotovarů – SOLVETECH

Kamery pro robotická inspekční pracoviště – Cognex

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU

„Největší hodnotou společnosti jsou zaměstnanci. Trvale pečujeme o jejich osobní rozvoj a motivaci, vytváříme jim dobré pracovní podmínky a pracovní prostředí. Jen díky týmové spolupráci dosahujeme ve svých výkonech mimořádných výsledků“.

Opíráme se o tyto hodnoty:

 • Jdeme za společným cílem
 • Podporujeme profesní rozvoj zaměstnanců
 • Odměňujeme úspěch a oceňujeme vnitřní motivaci a snahu
 • Klademe důraz na zdraví zaměstnanců
 • Tvoříme sociální program podporující firemní kulturu i mezilidské vztahy
 • Dobré vztahy se zaměstnanci budujeme otevřenou komunikací a pravdivým informováním o výsledcích společnosti
 • Úzce spolupracujeme s SŠ a VŠ

Přidejte
se k nám!

Podívejte se, jaké volné pracovní pozice u nás zrovna nabízíme. Pokud Vás baví práce ve strojírenství, nebo se chcete něco nového naučit, neváhejte nás kontaktovat.

Volná místa

OBSLUHA CNC (m/ž)

Hledáte novou pracovní příležitost? Baví Vás práce ve strojírenství? Chcete být součástí střední strojírenské firmy s týmovým duchem? Nevadí Vám pracovat ve vícesměnném provozu? Neváhejte se ozvat! Nabízíme zaškolení a nástupní bonus 10 tis Kč!

Více informací

Spolupracujeme s